سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات و مطالعه تطبیقی آن با حقوق آمریکا

 

پایان‌نامه «سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات و مطالعه تطبیقی آن در حقوق آمریکا» نوشته محمد سرشار

پایان‌نامه «سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات و مطالعه تطبیقی آن در حقوق آمریکا» نوشته محمد سرشار

مشخصات پایان‌نامه
دوره کارشناسی‌ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی
نویسنده: محمد سرشار
استاد راهنما: دکتر محسن اسماعیلی
استاد مشاور: دکتر علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی
استاد داور: دکتر حسام‌الدین آشنا
تاریخ دفاع: دوم آذر ۱۳۸۷
نمره: ۹۶ از ۱۰۰ ـ درجه عالی
چکیده
«نشریه» یکی از رسانه‌های نسبتا کهن است که پیشینه پیدایش آن در کشور ایران به سال ۱۲۱۶ ه.ش. بازمی‌گردد. پیش‌رفت‌های فن‌آوری هرچند در دگرگونی شیوه انتشار نشریات تاثیر بسیاری داشته اما موجب کاهش نقش این رسانه در اطلاع‌رسانی به مخاطب نشده است. آن چنان که برخی از نشریات به عنوان «رکن چهارم دموکراسی» یاد می‌کنند.
یکی از سه شعار اساسی مردم ایران در دوران مبارزه برای انقلاب اسلامی «آزادی» بود که پس از تحقق شعار و خواست تاسیس «جمهوری اسلامی» در ایران، «آزادی بیان» و «آزادی فکر» به عنوان فلسفه این انقلاب اعلام شدند و بدین‌ترتیب، شرط‌های اساسی حیات نشریات و تداوم فعالیت آنان، مورد تضمین قرار گرفت.
بهترین شیوه بررسی رفتار جمهوری اسلامی ایران با نشریات، بررسی آن به عنوان «سیاست جنایی» است. عنوانی که براساس تعریف موسع مطلق آن، شامل کلیه پاسخ‌های کیفری و غیرکیفری رسمی یا مردمی به پدیده مجرمانه (اعم از جرم و انحراف) می‌گردد.
از سوی دیگر، مطالعه تطبیقی تجربه ایالات متحده آمریکا به عنوان پیشرفته‌ترین کشور در حوزه نشریات، شیوه مناسبی برای شناخت نقاط قوت و ضعف نگاه غربی به این حوزه و در عین حال، سنگ محک خوبی برای ارزیابی سیاست جنایی ج. ا. ایران در این حوزه است.
براین اساس، پایان‌نامه حاضر کوشیده است با مطالعه تطبیقی فرآیند جرم‌انگاری (شامل واژه‌شناسی، تاریخچه، مبانی، منابع و جرایم) و فرآیند پاسخ‌دهی به پدیده مجرمانه (شامل پاسخ‌های غیرکیفری رسمی، پاسخ‌های غیرکیفری مردمی، مسؤولیت کیفری، سازمان اعمال پاسخ‌ها، کیفرها و اقدامات تامینی)، در هر بخش الگوی متناسبی را براساس حقوق ایران و فقه شیعه ارایه دهد.
بدین ترتیب، این مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا، به مسایلی همچون تعریف مطبوعات، تاریخچه مطبوعات، نظام انتشار، نظریه آزادی نشریات، کتب ضاله، حق آزادی فکر و آزادی بیان، حق آزادی نشریات، جرم مطبوعاتی، هیات نظارت بر مطبوعات، شورای حل اختلاف تخصصی مطبوعات، مسؤولیت کیفری، هیات منصفه مطبوعات، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و حق دادرسی علنی پرداخته است.
کلید واژه‌ها
سیاست جنایی، سیاست کیفری، مطبوعات، نشریات، روزنامه، مجله، جرم مطبوعاتی، جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، حقوق تطبیقی، نظام انتشار، نظریه آزادی، کتب ضاله، آزادی بیان، آزادی نشریات، شورای حل اختلاف، هیات منصفه مطبوعات، مسؤولیت کیفری، صلاحیت، دادرسی علنی، اقدامات تامینی.


العنوان: السیاسة الجنائیة الایرانیة فـى مجال الصحافة و دراسة مقارنة فـى القانون الأمریکـى
الباحث: محمد سرشار
الاستاذ المشرف: الدکتور محسن اسماعیلى
الاستاذ المساعد: الدکتور علی‌حسین نجفى ابرندآبادى
الفرع الدراسى: المعارف الاسلامیة و القانون
الخلاصة
«الصحافة» هی إحدی وسائل الإعلام القدیمة شیئاً ما و یعود تاریخ ظهورها فـى ایران إلی سنة ۱۲۵۳ هـ.ق.. مع أنّ تطورات التکنولوجیا, تؤثّر علی تبدّل أسلوب نشر الصحف لکن ذلک لم‌یتسبب فـى تخفیض دور هذه الوسیلة فـى الإتصال بالمخاطب. بحیث أنّ البعض یعتبرون الصحافة «الرکن الرابع للدیمقراطیة».
واحد من الشعارات الرئیسة الثلاثة للشعب الإیرانـى فـى عهد نضال الثورة الاسلامیة کان الدعوة إلی «الحریة». و بعد تحقیق هذا الشعار و رغبة تأسیس «الجمهوریة الاسلامیة» فـى ایران؛ أُعلنت «حریة النطق» و«حریة التفکیر» کفلسفة لهذه الثورة و بالتالـى قدتضمنت الشروط الاساسیة لوجود الصحف و استمرار نشاطها.
إنّ أفضل طریقة للتدقیق فـى سلوک الجمهوریة الاسلامیة فـى ایران بالنسبة إلی الصحف هـى التدقیق فیها تحت عنوان «السیاسة الجنائیة». العنوان الذى طبقاً لتعریفه الموسّع المطلق، یشمل کلّ الأجوبة الرسمیة أو الشعبیة أو الجنائیة أو غیر الجنائیة بالردّ علی هذه الظاهرة الإجرامیة (سواء فـى الجریمة أو الإنحراف).
من جهة أخری، فإنّ دراسة مقارنة فـى تجربة الولایات المتحدة الأمریکیة بعنوان اقدم البلدان فی مجال الصحف، هی إختبار جید لتقدیر السیاسة الجنائیة الایرانیة فـى هذا المجال.
علی هذا، تحاول هذه الرسالة التـى بین أیدیکم فـى دراسة مقارنة لعملیة التجریم (و تشمل: تعریف الالفاظ, بیان السیرة الذاتیة، المبانـى والجرائم) و عملیة الإجابة عن الظاهرة الإجرامیة (تشمل: الأجوبة الرسمیة غیرالتأدیبیة و غیر الرسمیة، المسؤولیة الجنائیة، منظّمة تنظیم الأجوبة، العقوبات و الوقایة التأمینیة) تقترح طرازاً متناسباً فـى کلّ قسمٍ علی اساس حقوق ایران و الفقه الشیعـى.
لهذا، فإنّ هذه الدراسة المقارنة لقوانین الولایات المتحدة الأمریکیة و الجمهوریة الاسلامیة فـى ایران تشمل موضوعات کتعریف الصحف، بیان سیرة الصحف, نظام نشر الصحف، نظریات حریة الصحف، الکتب الضالة، حق حریة النطق وحریة التفکیر, حق حریة الصحف، الجرائم الصحافیة, هیئة الرقابة علی الصحف، مجلس حل الخلافات المختصة بالصحف, هیئة المحلفین للصحف، المسؤولیة الجزائیة، المحکمة الصالحة للجرائم الصحفیة وحق التحقیق العلنـى.
الکلمات الاساسیة
السیاسة الإجرامیة، الصحافة، الجریدة، المجلة، الجریمة الصحافیة، الجمهوریة الاسلامیة فـى ایران، الولایات المتحدة الأمریکیة، دراسة مقارنة، نظام النشر، نظریة الحریة، الکتب الضالة، حریة النطق، حریة الصحف، مجلس حل الخلافات، هیئة المحلفین، المسؤولیة الجزائیة، الصلاحیة، التحقیق العلنـى، الوقایة التأمینیة.


A THESIS PRESENTED FOR THE DEGREE OF MASTER OF ART IN CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN`S CRIMINAL POLICY ABOUT PRESS WITH A COMPARATIVE STUDY IN UNITED STATES OF AMERICA LAW

MOHAMMAD SARSHAR
SUPERVISOR: Dr. MOHSEN ESMAILI
AUTUMN 2008
Abstract
“The press” is one of relatively old mass media that its first appearance in Iran returns to 1837. The advancement of technology, however, has the most influence in the change of publication techniques of press but didn`t cause the reduction of its role in informing the client so much so that the press was once called ‘the fourth pillar of democracy’.
One of the three main slogans of Iranian people in the campaign season for the Islamic revolution was ‘freedom’. After the realization of the slogan and the wish for the establishment of ‘Islamic republic’ in Iran, ‘freedom of speech’ and ‘freedom of thought’ were announced as the philosophy of this revolution and thus the fundamental clauses of press existence and the continuance of their activity, were guarantied.
The best way of surveying the behavior of IRI with Press is surveying it as “Criminal Policy”. The title that, on its total comprehensive definition, includes all the official or popular, criminal or non-criminal responses to criminal phenomena (whether crime and deviance).
On the other hand, the comparative study of the experience of the United States of America, as the most advanced country in the press area, can be a good scale for the valuation of IRI`s policy in this respect.
This dissertation tends to present an appropriate standard in each part on the basis of Iran law and Shia jurisprudence by comparative study of criminalization process (inclusive: Terminology, Chronicle, Basis, Resources and Crimes) and responding process to criminal phenomenon (inclusive: official non-criminal responds, unofficial non-criminal responds, criminal liability, structure of responds administration, penalties and security measures).
Thus the IRI and the USA Law comparative study includes topics like definition of press, press chronicle, publication system, freedom of press theories, sinister (Zalli) books, freedom of speech and thought, freedom of press, press crime, the supervision board on press, settlement council for press, criminal liability, competent court for investigating press crimes and public trial right.
Keywords
Criminal Policy, Press, Newspaper, Daily, Magazine, Press crime, Islamic Republic of Iran (IRI), United States of America (USA), Comparative Law, Publication regime, Freedom theory, Sinister books, Freedom of speech, Freedom of press, Settlement council, Press jury, Criminal liability, Competence, Public trial, Security measure.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>